» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / BUDOWNICTWO / BIURA PROJEKTOWE, ARCHITEKTURA /

ML Projekt - biuro projektowe
Firma zajmuje siê tworzeniem projektów: domów jednorodzinnych oraz ich przebudow±, domków rekreacyjnych, warsztatów, budynków u¿yteczno¶ci publicznej. Prowadzimy nadzory budowlane.
Ocena:
   


Domki
Architekci - Archeton - Strona g³ówna. Oferuje Pañstwu: typowe projekty domów z u¿ytkowym poddaszem, domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej, domy drewniane oraz domki drewniane. Na stronie tak¿e forum i poradnik inwestora - zakup dzia³ki.
Ocena:
   


projekty domów jednorodzinnych
W ci±gu kilkunastu lat dzia³alno¶ci zaprojektowali¶my kilkaset domów jednorodzinnych, 2-rodzinnych, nowoczesnych, rekreacyjnych i pensjonatów. Dbaj±c o ka¿dy szczegó³ naszych projektów z nale¿yt± staranno¶ci± projektujemy domy wykorzystuj±c nowoczesne rozwi±zania techniczne. Gotowe projekty domów jednorodzinnych MTM Styl to idealne rozwi±zanie dla osób wymagaj±cych sprawdzonych i funkcjonalnych rozwi±zañ w przystêpnej cenie. Jeste¶my otwarci na potrzeby klientów poszukuj±cych sprawdzonych i gotowych rozwi±zañ, jak równie¿ tych którzy chc± stworzyæ w³asny projekt domu, indywidualny, niestandardowy.
Ocena:
   


Architektura i Sztuka - architekt Miros³aw R±balski
Pracownia architektoniczna w Gliwicach istnieje od 1991 r. i prowadzona jest przez architekta Miros³awa R±balskiego. W ramach naszej oferty wykonujemy wszelkiego rodzaju projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze w zakresie architektoniczno-budowlanym, ma³ej architektury, wnêtrz i zieleni. Uzyskujemy wszystkie potrzebne uzgodnienia i pozwolenia. Prowadzimy nadzory autorskie. Wspó³pracujemy te¿ ze specjalistycznymi biurami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi. Wykonujemy projekty zarówno dla firm, instytucji jak i osób prywatnych. Oprócz dzia³alno¶ci architektonicznej pracownia prowadzi równie¿ dzia³alno¶æ artystyczn±.
Ocena:
   


Architektura wnêtrz Kraków
Dla wszystkich klientów poszukuj±cych stosownego miejsca dla takiej us³ugi, jak architektura wnêtrz Kraków rekomendujemy promowan± firmê. Oferuje one nie tylko oryginalne projekty w umiarkowanych cenach ale tak¿e blisk± wspó³pracê z klientem. Zapraszamy.
Ocena: