» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / EDUKACJA, NAUKA / SZKO£Y /

niepubliczne przedszkole rzeszów
niepubliczne przedszkole rzeszów
Ocena:
   


Studium
Cosinus prowadzi szko³y policealne, licea ogólnokszta³c±ce, licea dla doros³ych, studium policealne na terenie ca³ego kraju. Szko³y maj± uprawnienia szkó³ publicznych. Prowadzone przez Cosinus studium, szko³y policealne i licea s± w wiêkszych miastach np. Warszawa, Gdañsk, Kraków, Wroc³aw, Poznañ.
Ocena: