» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / EKOLOGIA, ¦RODOWISKO / OCHRONA PRZYRODY /

Instytut Ochrony Przyrody PAN
instytucja pracuj±ca na rzecz ochrony przyrody. Informacje o zak³adach wchodz±cych w sk³ad instytutu, kalendarium, lista pracowników, tematyka badawcza, wyniki badañ, dane kontaktowe.
Ocena:
   


Liga Ochrony Przyrody
Liga powsta³a w 1928 roku, prowadzi dzia³alno¶æ zwi±zan± z ochron± przyrody i ¶rodowiska naturalnego. Historia, bie¿±ca dzia³alno¶æ, adresy zarz±dów okrêgowych i aktualno¶ci.
Ocena:
   


EKOLOGUS
W sk³ad firmy wchodz±: INSTYTUT KSZTA£CENIA ZAWODOWEGO, CENTRUM WDRO¯EÑ I DORADZTWA EUROPEJSKIEGO, ZAK£AD US£UG EKOLOGICZNYCH, ZAK£AD BADAÑ I EKSPERTYZ
Ocena: