» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / FIRMY BRAN¯E / PRODUKCJA /

Producent octu
Producent octu i musztardy Octim sp. z o.o. oferuje najwy¿szej jako¶ci produkty, sprawdzone receptury oraz wyrobion± na rynku spo¿ywczym markê.Ocet i musztarda z Octimu - spróbuj.
Ocena:
   


Produkcja DVD/CD
T³oczenie CD, DVD, mastering p³yt kompaktowych, nadruki - offset, sitodruk, authoring dvd, pe³en wybór pude³ek, transport na Europê.
Ocena:
   


wideofilmowanie lubuskie
Kraftfilm - Wideofilmowanie uroczysto¶ci okoliczno¶ciowych. ¦luby, wesela, chrzty, komunie, studniówki itp., wideofilmowanie lubuskie
Ocena:
   


Metalplast Kontenery
Metalplast Oborniki - projektowanie i produkcja kontenerów (obiektów modu³owych), stolarka okienna i drzwiowa, obiekty Orlik. Dok³adamy wszelkich starañ, aby spe³niæ oczekiwania naszych Klientów. Nasz± misja jest prze³amaæ stereotyp tradycyjnego budownictwa dostarczaj±c modu³owe rozwi±zania obiektowe dla ka¿dej sfery potrzeb naszych klientów w kraju i za granic±.
Ocena:
   


Borówka Amerykañska AMA
Interesuj±ca strona ciekawie opisuj±ca wiele aspektów dotycz±cych borówki amerykañskiej ( blueberry ). Na stronie szczegó³owe informacje na temat uprawy, pochodzenia, historii, w³a¶ciwo¶ci leczniczych oraz potencja³u kulinarnego borówki. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ow± ofert±.
Ocena:
   


Folie do t³oczenia na gor±co
Wszystkim osobom zainteresowanym proponujemy nasze folie do t³oczenia na gor±co. Odnajduj± one swoje zastosowanie nie jedynie podczas produkcji ale tak¿e przy codziennych pracach w firmie z okre¶lonej bran¿y. Na witrynie zamieszczono dalsze informacje o produktach.
Ocena:
   


SELEX grza³ki elektryczne
Specjalizujemy siê w produkcji grza³ek elektrycznych pod indywidualne zamówienia, tj. wed³ug przes³anego rysunku, szkicu, wzoru lub ustaleñ. Elementy te znajduj± zastosowanie w przemy¶le przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, oraz wszêdzie tam gdzie wymagaj± tego procesy technologiczne. Oferujemy grza³ki opaskowe i p³askie, ceramiczne i mikanitowe, rurkowe i patronowe, grza³ki aluminiowe, spirale grzewcze i inne. Zapraszamy do zapoznania siê z pe³n± ofert± na naszej stronie internetowej.
Ocena:
   


Producent Gablot Aluminiowych
Jeste¶my producentem gablot og³oszeniowych, reklamowych, wystawowych i informacyjnych. Produkujemy ekskluzywne gabloty i tablice informacyjne z profili aluminiowych przy zastosowaniu nowoczesnego wzornictwa i materia³ów najwy¿szej jako¶ci. W naszej ofercie znajduj± siê gabloty wewnêtrzne oraz dodatkowo uszczelnione do zastosowania na zewn±trz, na¶cienne oraz wolnostoj±ce.
Ocena:
   Ocena: