» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / FIRMY BRAN¯E / US£UGI /

Firma sprz±taj±ca Katowice
Czysta szyba do podstawa. Myjemy okna przy zastosowaniu wszystkich dostêpnych technik. Myjemy okna technik± tradycyjn±, alpinistyczn±, przy zastosowaniu podno¶nika d¼wigowego, kija teleskopowego. Gwarantujemy wysok± jako¶æ us³ugi za sensown± cenê.
Ocena:
   


Suknie ¦lubne
Strona internetowa Teraz ¦lub zawiera wszelkie odpowiedzi na pytania nurtuj±ce przysz³ych nowo¿eñców. W portalu podstawowe informacje na temat organizacji wesela, ciekawostki ze ¶wiata gwiazd oraz forum ¶lubne s³u¿±ce pomoc± w trudniejszych problemach. Teraz ¦lub to równie¿ bogata baza ofert firm z bran¿y ¶lubnej. Znajdziemy tu oferty takie jak na przyk³ad: fotograf ¶lubny, suknie ¶lubne, auto do ¶lubu. Dla szukaj±cych tañszych rozwi±zañ jest komis ¶lubny, umo¿liwiaj±cy handlowanie akcesoriami ¶lubnymi z "drugiej rêki". Dodatkowo na stronie dzia³ z suwaczkami ¶lubnymi, do umieszczenia w sygnaturze na forum.
Ocena:
   


Organizacja eventów Poznañ
Je¿eli twoje przedsiêbiorstwo przewiduje event firmowy lub prezentacjê produktu, to ta firma z Poznania zagwarantuje ci ciekawy scenariusz i profesjonalny sprzêt. Z jej pomoc± pewny jest sukces ka¿dego eventu firmowego. Bogaty sta¿ i nieustanny postêp np. poprzez zwiêkszanie zaplecza sprzêtowego, u³atwia bezproblemow± i ciekaw± realizacjê rozmaitych celów. Zastosowany wysoki poziom techniczny przek³ada siê na niezapomniane wspomnienia.
Ocena:
   


Druk offsetowy
Drukarnia Student-Druk.pl - Najwy¿szej jako¶ci druk offsetowy. Druk i projekt ulotek, tanie drukowanie - ulotki, foldery, broszury. Profesjonalna poligrafia! Swoim zasiêgiem obejmujemy ca³± Polskê, a nasza siedziba mie¶ci siê w Krakowie. Zapraszamy!
Ocena:
   


Spawanie
Warsztaty spawalnicze oferuj±ce spawanie elementów z ró¿nych metali - aluminium, ¿eliwa, tytanu i stali kwasoodpornych.
Ocena:
   


reklama dynamiczna
Od czerwca 2006 r. zajmujemy siê reklam± dynamiczn±. Reklama na urz±dzeniach z ruchomymi planszami to nowoczesna promocja Twojej firmy przy du¿ych centrach handlowych. Reklama dynamiczna przykuwaj±ca uwagê klientów stanowi du¿y bodziec do zakupu towarów i us³ug. Obraz ruchomy reklamy dynamicznej zwiêksza zainteresowanie kupuj±cych bardziej ni¿ statyczna reklama a tym samym ma za zadanie sk³oniæ klienta do zakupu spontanicznego. Zmiana plakatów w reklamie dynamicznej, skuteczniej ni¿ zwyk³e reklamy, przyci±ga wzrok klienta i zachêca do odwiedzin Pañstwa firmy.
Ocena:
   


Kompleksowe us³ugi w ochronie ¶rodowiska
Us³ugi z zakresu ochrony ¶rodowiska. Dokumentacje,consulting prawny.
Ocena:
   


Testy psychologiczne
Oferta badañ psychologicznych ma charakter otwarty i istnieje mo¿liwo¶æ dobierania modu³ów. O jej wyj±tkowo¶ci na rynku us³ug doradztwa personalnego ¶wiadczy jej kompleksowo¶æ. Obejmuje ona ca³y zakres czynno¶ci zwi±zanych z przyjmowaniem nowego pracownika - pocz±wszy od jego poszukiwania, poprzez ocenê kandydatów, a¿ po wprowadzenie nowo przyjêtego pracownika w struktury Firmy.
Ocena:
   


Przewóz osób Kraków
Strona firmy oferuj±cej wynajem busów oraz przewóz osób w kraju jak i za granic±. Na stronie informacje o firmie, szczegó³y oferty oraz galeria posiadanych samochodów.
Ocena:
   


Serwis Karcher Szczecin
Firma Serwis Partner specjalizuje siê w dystrybucji oraz serwisie i naprawie wysokiej jako¶ci myjek ci¶nieniowych marki VACUCLEAN. Firma prowadzi równie¿ serwis myjek wysokoci¶nieniowych znanych firm takich jak: WAP, Karcher, Nilfisk-Alto, Kranzle. Prowadzi te¿ serwis elektronarzêdzi: Bosch, DeWald, Makita, Hilti, Metabo, itp. Firma Serwis Partner wykonuje równie¿ us³ugi serwisowe i naprawy urz±dzeñ dla potrzeb bran¿y fryzjersko-kosmetycznej, fitness oraz SPA.
Ocena:
   


Organizacja ¦lubów i wesel
Mday - organizacja Wesel i ¦lubów, Profesjonalna i kompleksowa obs³uga. Najpiêkniejsze dekoracje i oprawa . Proponowane przez nas oferty: Kompleksowa organizacja ¶lubu i wesela oferta oparta na oszczêdno¶ci czasu , stresów zwi±zanych z wyborem podwykonawców, negocjacji cen i opanowaniu ka¿dej z kilkudziesiêciu czynno¶ci niezbêdnych w organizacji tego dnia. Konsultacje dla Par M³odych zawieraj± indywidualne doradztwo dla tych Par, które s± gotowe na samodzielne zaplanowanie i realizacjê swojej uroczysto¶ci ¶lubnej i weselnej, ale chc± dowiedzieæ siê jak zapobiec przykrym niespodziankom Organizacja Rocznicy ¦lubu przeznaczona dla tych z Pañstwa, którzy planuj± w wyj±tkowy sposób prze¿yæ i uczciæ rocznicê ¦lubu. Inne Uroczysto¶ci obejmuj± skorzystanie z naszego do¶wiadczenia i pasji, nietuzinkowych pomys³ów i sprawdzonych us³ug przy organizacji zarêczyn, przyjêæ urodzinowych i imieninowych, garden party, wieczorów panieñskich i kawalerskich.
Ocena:
   


Us³ugi rachunkowe
Ralex, Wielkopolskie. Us³ugi rachunkowe Poznañ - ksiêgi handlowe, rycza³ty, podatki, sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, ZUS, ewidencje VAT, sprawozdania finansowe, rozliczenia roczne PIT, Ksi±¿ki przychód rozchód. Rachunkowo¶æ, ksiêgowo¶æ Poznañ - biuro rachunkowe w Poznaniu zaprasza.
Ocena:
   


Szkolenia bhp Kielce
Firma Ascend oferuje: szkolenia bhp, doradztwo w zakresie ochrony ¶rodowiska i p. po¿, szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Ocena:
   


Tubeks - Opakowania do win
Tubeks - Opakowania do win i alkoholi, tuby kartonowe, katalog firmy, opakowania tekturowe, korkowe
Ocena:
   


Us³ugi detektywistyczne Szczecin
Biuro detektywistyczne Kameleon - prywatny detektyw Szczecin. Biuro ¶wiadczy profesjonalne us³ugi detektywistyczne dla prowadzonych spraw cywilnych, rodzinnych, oraz karnych, a tak¿e us³ugi detektywistyczne dla biznesu. Biuro dysponuje profesjonalnym sprzêtem i wykwalifikowanym personelem.
Ocena:
   


Kartki ¶wi±teczne
Kartki ¶wi±teczne ka¿dego - kartki bo¿onarodzeniowe, kartki wielkanocne. Zapraszamy do zaponania siê z nasz± ofert±. Agencja reklamowa ITD zaprasza do ineternetowego sklepu.
Ocena:
   


Przeprowadzki, Przeprowadzka, Przeprowadzki firm, mieszkañ, biur, prywatnie.
Przeprowadzki, Przeprowadzka, Przeprowadzki firm - Grupa ARKA, Przeprowadzki osób prywatnych i firm, Przeprowadzki miêdzynarodowe, Us³ugi transportowe, Transport mebli i towarów, Magazynowanie, Opakowania tekturowe, Przeprowadzki, Przeprowadzka.
Ocena:
   


Og³oszenia prasowe w FF Promotion
FF Promotion to centrum og³oszeñ prasowych. Pragniemy zatem zachêciæ Pañstwa do nawi±zania wspó³pracy dotycz±cej zamieszczania og³oszeñ prasowych w gazetach, dziennikach ogólnopolskich, regionalnych w ca³ej Polsce, wszystkich dodatkach regionalnych Gazety Wyborczej, lokalnych oraz miesiêcznikach bran¿owych.
Ocena:
   


Ch³odnictwo
Ch³odnictwo i klimatyzacja to fundament oferty firmy Allescool. Kilkuletnie do¶wiadczenie obfituje w coraz bardziej zaawansowan± propozycjê, dopasowan± indywidualnie do wymagañ ka¿dego klienta. Obs³ugujemy tak samo klientów indywidualnych jak i wielkie koncerny.
Ocena:
   


Hostessy
Serwis agencji Elektra zapewniaj±cej hostessy na wszelkiego rodzaju imprezy promocyjne, targi, spotkania oraz pozosta³e tego gatunku wydarzenia. Wyró¿niamy siê fachowo¶ci± a tak¿e indywidualnym podej¶ciem do ka¿dorazowego zlecenia. Ponadto oferujemy drukowanie ulotek. Zapraszamy.
Ocena:
   


Remonty Poznañ
Firma Tectum istnieje na rynku budowlanym od 1993 roku. Nasz± specjalizacj± jest ¶wiadczenie us³ug w zakresie prac remontowych, wykoñczeniowych, adaptacji zarówno pomieszczeñ jak i ca³ych obiektów, zabudowy wnêtrz i poddaszy.
Ocena:
   


Og³oszenia Gdañsk
Strona zawieraj±ca wiele og³oszeñ dla klientów, których interesuj± og³oszenia Gdañsk. Wszystkie teksty zamieszczane s± przez nasz team redakcyjny, która czuwa nad ich prawid³ow± tre¶ci± adekwatn± do wymagañ portalu. Wiêcej informacji na stronie.
Ocena:
   


Instalacje elektryczne Warszawa
Strona wykwalifikowanej brygady elektryków oferuj±cej instalacje elektryczne Warszawa wykonywane starannie, szybko oraz zgodnie z wszelkimi normami. Strona zawiera wybór z wielu zrealizowanych zleceñ a tak¿e informacje o samej firmie i wypunktowanie us³ug.
Ocena:
   


Nawozy
Punkt internetowy firmy Garden City posiada najlepszej jako¶ci nawozy, nasiona, narzêdzia ogrodnicze oraz szereg innych produktów powi±zanych z t± dziedzin±. Zapewniamy najni¿sze ceny, towary odpowiednio przetestowane oraz b³yskawiczn± wysy³kê. Zapraszamy.
Ocena:
   


Meble dla apteki
Je¶li otwieracie Pañstwo now± aptekê b±d¼ istniej±ca nie spe³nia wymagañ, jeste¶my do Pañstwa us³ug. Chêtnie doradzimy i podsuniemy nietypowe rozwi±zania. Od pocz±tku naszej dzia³alno¶ci tj. od 1982 roku podstawowym za³o¿eniem naszej firmy jest dba³o¶æ o pe³n± satysfakcjê klienta. Gwarantujemy j± dziêki takim rozwi±zaniom jak: nowoczesne zarz±dzanie, wykwalifikowana kadra, rzetelno¶æ, terminowo¶æ, w³asny transport, gwarancja. Projektujemy wnêtrza aptek z uwzglêdnieniem okre¶lonych zasad i norm nak³adanych przez jednostki nadrzêdne takie jak Sanepid, nadzór Farmaceutyczny itp. Do produkcji mebli u¿ywamy najlepszych materia³ów firm krajowych i zagranicznych posiadaj±ce atesty.
Ocena:
   


Dane osobowe
W ofercie firmy JDS Consulting znajduj± siê wszelkie szkolenia, które dotycz± ochrony najwa¿niejszych danych, jakimi s± dane osobowe. Prowadzimy seminaria, liczne konferencje, a ponadto szkolenia zamkniête dla grup pragn±cych zdobywaæ wiedzê w swoim gronie.
Ocena:
   


¶wiadectwo energetyczne
¦wiadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument sporz±dzony przez osobê posiadaj±c± odpowiednie uprawnienia, okre¶laj±cym jako¶æ budynku/mieszkania z punktu widzenia zu¿ycia energii. Wskazuje on na rzeczywiste koszty u¿ytkowania budynku zwi±zane z jego ogrzewaniem, klimatyzowaniem oraz o¶wietleniem. Dziêki ¶wiadectwom energetyki budynków, ka¿dy z Nas mo¿e z ³atwo¶ci± oszacowaæ koszty u¿ytkowania budynków, co w dzisiejszych czasach wydaje siê byæ spraw± priorytetow± w momencie kupna lub wynajmu domu/mieszkania. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ i¿, obowi±zek sporz±dzania ¶wiadectw charakterystyki energetycznej budynków spoczywa na w³a¶cicielu budynku, który jest sprzedawany, wynajmowany oraz oddawany do u¿ytku.
Ocena:
   


enjoy - wynajem kelnerów
Enjoy- obs³uga podana na tacy. Jeste¶my firm± zajmuj±c± sie wynajmem kelnerów , kelnerek i baristów na terenie Warszawy i okolic. Nasze wieloletnie do¶wiadczenie gastronomiczne gwarantuje profesjonaln± obs³ugê na najwy¿szym poziomie. Zapraszamy do wspó³pracy: firmy cateringowe, restauracje, hotele oraz osoby prywatne. Koszt pracy kelnera ustalany jest indywidualnie, w zale¿no¶ci od rodzaju zlecenia. kontakt@enjoy.waw.pl tel. 0 666 350 886. Je¿eli chcesz pracowaæ w mi³ym, m³odym, profesjonalnym zespole. Do³±cz do nas. Prze¶lij cv ze zdjêciem na : praca@enjoy.waw.pl
Ocena:
   


Organizacja konferencji
W ofercie reklamowanej firmy Essentiel zamieszczona jest organizacja konferencji, a tak¿e wszystkich podobnego typu wydarzeñ dla przedsiêbiorstw. Zapewniamy scenariusze spotkañ dopracowane w najdrobniejszych szczegó³ach, a tak¿e niewygórowane stawki za us³ugi. Zapraszamy.
Ocena:
   


Taxi Katowice
Strona firmy promuj±cej siê jako taxi Katowice lub taksówki Katowice. W ofercie przede wszystkim: szybki, komfortowy transport we wskazane przez klienta miejsce. Zapewniamy konkurencyjne ceny i minimalny okres oczekiwania na woln± taksówkê. Serdecznie zapraszamy.
Ocena:
   


WIZYTÓWKI RZESZÓW DRUK SITODRUK ULOTKI KALENDARZE
Strona promuj±ca drukarniê oraz us³ugi takie jak druk cyfrowy ulotek, wizytówek, dyplomów, kalendarzy, zaproszeñ i plakatów oraz sitodruk cyfrodruk, a tak¿e wszystko co zwi±zane z drukiem w Rzeszowie.
Ocena:
   


ochrona osób i mienia
Special Services- firma zajmuj±ca siê ochrona osób i mienia. Zajmujemy siê ochrona osób, ochrona zespo³ow muzycznych i imprez, ochrona osobista oraz ochrona dzieci i osiedli mieszkaniowych w Warszawie.
Ocena:
   


DDD Perfekt Legionowo-dezynsekcja Warszawa
DDD Perfekt jest to do¶wiadczona firma z wieloletni± praktyk± ¶wiadcz±ca us³ugi z zakresu dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji. Dbaj±c o zdrowie i bezpieczeñstwo naszych klientów, zabiegi wykonujemy zgodnie z systemami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), GHP (DobrejPraktyki Higienicznej) oraz bardziej zaawansowanym systemem HACCP (AnalizaZagro¿eñ i Krytyczne Punkty Kontrolne).
Ocena:
   


¦wiadectwa energetyczne Poznañ
Replika na wymóg wyrobienia sobie ¶wiadectwa energetycznego, odno¶nie nowych budynków. Kompletna propozycja dla ró¿nego rodzaju deweloperów. Wsparcie dla osób szukaj±cych odpowiedzi na temat zu¿ycia energii w ka¿dej nieruchomo¶ci. ¦wiadectwa energetyczne wystawiane przez Biuro Us³ug Technicznych s± najlepszym punktem wyj¶cia do efektywnej termomodernizacji. Wszelkie zlecenia realizuje profesjonalny specjalista z licencj±.
Ocena:
   


Huawei simlock
Nasza firma ¶wiadczy us³ugi ¶ci±gania zabezpieczeñ firmowych - simlock z modemów Huawei. Nasz system umo¿liwia zmianê oprogramowania i odblokowanie modemu Huawei. System generuje kod odblokowania modemu huawei oraz kod umozliwiaj±cy zmianê oprogramowania, ¶ci±gniêcie simlocka. Oprogramowanie pozwala na usuniêcie simlocka z wiêkszo¶ci modeli modemów Huawei. Oferujemy równie¿ operacje na modemach i telefonach innych firm. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Naszego serwisu.
Ocena:
   


Implanty Opole
Dlaczego pielêgnowanie jako¶ci zêbów jest tak wa¿ne jeœ¿li mamy na myœ¶li siebie. Ankiety naukowców przeprowadzane od lat weryfikuj± prawdê, ¿e je¶œli ktoœ posiada naruszone zêby a tak¿e nie czyni z tym niczego jest w du¿ej mierze w wy¿szym stopniu nara¿ony na atak innych chorób. Stomatolog Opole spytany o to z jakim poziomem uziêbienia zwracaj± siê do niego interesanci, mówi o tym, ¿e nasi rodacy maj± rozpaczliwy stan zêbów a tak¿e nie dogl±daj± absolutnie o swoje zêby. Stomatolog Opole mówi w swych opiniach, ¿e uzêbienie jest naprawdê bardzo znaczne je¿eli idzie o zdrowie cz³owieka. Dbanie o ich œstan powinno byæ nawykiem, który nale¿y wszczepiæ dzieciom. Bolesno¶ci s± dla dziecka najbardziej koszmarn± rzecz± a do¶wiadczanie bolesno¶ci nigdy nie bêdzie dobrze zapamiêtane. Dlatego te¿ wizyty u stomatologa zwykle ³±czy siê dzieciom z czymœ niemi³ym a tak¿e ogromnie niedobrym.
Ocena: