» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / GASTRONOMIA / URZ¡DZENIA GASTRONOMICZNE /

DOPPIO CAFFE SERVICE -Caffe Miscela d'ORO
Oferujemy profesjonale ekspresy cisnieniowe dla biur oraz gastronomii .Rewelacyjna ,niepowtarzalna w³oska kawa MISCELA D'ORO
Ocena:
   


Sto³y barowe, blatu-Rest_wyposa¿enie gastronomii
Oferujemy do sprzeda¿y gastronomiczne stoliki o blatach odpornych na ¶cieranie, uderzenia, przebarwienia, nienasi±kliwe, oraz na ¶rodki plami±ce. Blaty sto³ów s± wykonane w najnowocze¶niejszej technice solid surfach. Idealne do ka¿dej restauracji, kawiarni, bary, w tym piwnego, cateringu, przedszkoli, szkó³, domów weselnych, zajazdów, klubów, pierogarni, ciastkarni, masarni i firm prowadz±cych sto³y ¶niadaniowe i bankietowe.
Ocena:
   


Komory wêdzarnicze
Firma Jugema proponuje szeroki asortyment komór wêdzarniczych – w naszej ofercie znajduj± siê na przyk³ad komory wêdzarniczo-parzelnicze, wêdzarniczo-tunelowe oraz do wêdzenia tradycyjnego. Nasze komory posiadaj± najwy¿sze standardy, s± dostarczane jako urz±dzenia kompletne i wymagaj±ce jedynie pod³±czenia energii.
Ocena:
   


Wyposa¿enie hotelu
Ka¿dy hotelarz zdaje sobie sprawê, ¿e znalezienie solidnej firmy ¶wiadcz±cej us³ugi wyposa¿enia gastronomii nie nale¿y do prostych zadañ. Jednak z pomoc± portalu Horeca.pl nie bêdzie tego problemu. Hotelarstwo, gastronomia oraz us³ugi z nimi zwi±zane - w³a¶nie tym zajmujemy siê na co dzieñ, zajrzyj na Horeca.pl i dowiedz siê wiêcej. Wyposa¿enie hotelu z nami staje siê ³atwiejsze.
Ocena:
   


Komis gastronomiczny
Gastro-Tech Lubin jest firm± powsta³± na bazie zak³adu naprawy i serwisu urz±dzeñ gastronomicznych i ch³odniczych. W chwili obecnej prowadzimy dzia³alno¶æ w zakresie sprzeda¿y urz±dzeñ gastronomicznych w przedziale od barów po restauracje kategorii "LUX". Zapewniamy jednocze¶nie serwis oraz profesjonalne doradztwo. Jeste¶my przedstawicielem m.in. takich firm jak Stalgast, Hendi, Rational, Fagor, Edesa, Unox, Egaz, Kromet, Silanos, RM Gastro, które z pewno¶ci± spe³ni± Pañstwa oczekiwania. W naszej ofercie znajduj± siê tak¿e urz±dzenia u¿ywane.
Ocena:
   


Meble gastronomiczne
W ofercie firmy Inoplex znajduj± siê wysokiej jako¶ci wyroby, wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Obejmuje ona balustrady, meble gastronomiczne, stojaki rowerowe oraz wiele innych produktów. Prezentowana witryna zawiera kompletny spis takich wyrobów wraz z ich zdjêciami.
Ocena:
   


Gastronomiczne urz±dzenia
Mo¿e wydawaæ nam siê, ¿e wiemy du¿o o zak³adach gastronomicznych, ¿e mamy ¶wiadomo¶æ tego, jak pracuje bar, co zje¶æ mo¿na w restauracji i po co powsta³y bary mleczne. Jednak bli¿sze przypatrzenie siê zagadnieniu wywo³uje prêdzej czy pó¼niej zdziwienie. Odkrywamy, jak wiele na temat tego zagadnienia nie wiedzieli¶my. Nie mieli¶my pojêcia, w jak kompleksowy sposób dba siê o bezpieczeñstwo przyrz±dzonych potraw i po co wdra¿a siê w ¿ycie tak surowe standardy. Nasz serwis informatyczny to ca³y ¶wiat gastronomii w jednym miejscu. Zapraszamy!
Ocena: