» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / KULTURA, SZTUKA / FESTIWALE, IMPREZY /

Wroc³awNonStop
Wroc³aw Non Stop to trwaj±ce 9 dni ¶wiêto sztuki jest coroczn± kulminacj± ¿ycia kulturalnego miasta. Tutaj mo¿esz dowiedzieæ siê wiêcej o Wroc³awiu.
Ocena:
   


Festiwal Kultury ¯ydowskiej
przez siedem wieków, w sercu Krakowa têtni³a ¿yciem ¿ydowska dzielnica Kazimierz. ¯ydzi tworzyli tu w³asn±, oryginaln± duchow± i materialn± kulturê, a jednocze¶nie wspó³tworzyli kulturê polsk±.
Ocena: