» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / MEDYCYNA, ZDROWIE / CENTRA MEDYCZNE /

Centrum Medyczne Zdrowie
W Centrum staramy siê zapewniæ Pañstwu prawdziwie rodzinn± atmosferê oraz mo¿liwie najszybsz± obs³ugê. Szacunek dla Pañstwa czasu jest naszym podstawowym priorytetem, co przejawia siê brakiem kolejek i numerków.
Ocena:
   


Centrum Medyczne Pu³awska
Centrum Medyczne Pu³awska to firma dzia³aj±ca w sektorze prywatnej s³u¿by zdrowia. Specjalizujemy siê w opiece medycznej dla Firm i osób indywidualnych zarówno w systemie p³atno¶ci abonamentowej jak i jednorazowej. Nasza specjalno¶æ to medycyna pracy.
Ocena:
   


e-rejestracja.pl
Elektroniczna rejestracja medyczna. System umo¿liwia zapisanie siê do lekarza przez internet.
Ocena:
   


LUX MED
LUX MED zapewnia kompleksow± opiekê medyczn± pacjentom indywidualnym oraz przedsiêbiorstwom. Nasze kliniki medyczne posiadaj± najwy¿szej klasy aparaturê medyczn± i wykonuj± badania diagnostyczne w bardzo szerokim zakresie
Ocena:
   


blizny
Gabinety Urszula Brumer Medycyna Urody szereg zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej takich jak profilaktyka przedwczesnego starzenia siê, korekta zmian skórnych - nieestetycznych blizn, znamion i przebarwieñ, usuwanie tatua¿y, usuwanie miejscowego nadmiaru tkanki t³uszczowej i leczenie cellulitu, leczenie blizn i rozstêpów.
Ocena:
   


Krêgos³up
Serwis kliniki oferuj±cej pomoc psychoterapeutów dla wszystkich zainteresowanych. Pomagamy za³agodziæ przebieg choroby i jej skutki. Wykonujemy tak¿e zabiegi na krêgos³up powoduj±ce ukojenie stawom a tak¿e relaksuj±ce rollmasa¿e. Serdecznie zapraszamy.
Ocena: