» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / MOTORYZACJA / FIRMY MOTORYZACYJNE /

Alnar
naprawa elektroniki samochodowej, monta¿ i serwis zabezpieczeñ elektronicznych pojazdów, chip tuning oraz monta¿ i serwis urz±dzeñ telekomunikacji mobilnej.
Ocena:
   


Pomoc drogowa - Szczecin Holowanie kraj i zagranica
Pomoc drogowa - Szczecin Holowanie kraj i zagranica, warsztat naprawczy 24h, awaryjne otwieranie samochodÓw, sprowadzanie aut z zagranicy
Ocena:
   


lider-krispol
Lider Krispol - aplikacje ozdobne, owiewki samochodowe, zimowe ...Firma oferuje akcesoria do samochodów i kuwety dla ma³ych zwierz±t.
Ocena:
   


Motoryzacja, badania pojazdów - PIMOT
Przemys³owy Instytut Motoryzacji jest jednostk± badawczo rozwojow± zajmuj±c± siê badaniami pojazdów i ich zespo³ów oraz czê¶ci i materia³ów. Prowadzimy badania homologacyjne, po¶rednicz±c w uzyskaniu ¶wiadectwa homologacji w Ministerstwie infrastruktury. ¦wiadczymy us³ugi certyfikacji wyrobów, rzeczoznawstwa, budowy prototypów, doradztwa w pozyskiwaniu ¶rodków finansowych przez MSP na pokrycie kosztów badañ.
Ocena:
   


Samochody dostawcze u¿ywane
Najwiêkszy w po³udniowo wschodniej czê¶ci Polski importer aut, AutoDCS oferuje u¿ywane samochody dostawcze po atrakcyjnych cenach. Nasze us³ugi ju¿ od roku 2002 ciesz± siê uznaniem Klientów, czego wynikiem jest nadanie nam certyfikatu Fair Play, jako jedynej firmie w Polsce importuj±cej samochody dostawcze u¿ywane. Oferowane samochody dostawcze wyró¿niaj± siê zadbaniem oraz wysok± jako¶ci±.
Ocena: