» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / POLITYKA, ORGANIZACJE / POLITYCY /

Wybory Parlamentarne 2005, kandydat na Pos³a RP
Wybory 2005. Oficjalna i autoryzowana strona kandydata do sejmu RP - Micha³a Jarosa. Platforma Obywatelska.
Ocena:
   


Platforma Obywatelska
Portal polityków Platformy Obywatelskiej pracuj±cych w sejmie i senacie. W serwisie swoje profile maj± pos³owie i senatorowie. Jest to równie¿ centrum informacji na temat w³adz PO, komisji sejmowych i senackich, projektów ustaw realizowanych przez polityków tej partii. Ponadto na stronie mo¿na znale¼æ szereg dokumentów zwi±zanych z dzia³alno¶ci± Platformy Obywatelskiej oraz sejmu i senatu, aktualno¶ci zza kulis senatu oraz naj¶wie¿sze informacje o przedsiêwziêciach pos³ów, a tak¿e galerie zdjêæ z wieców.
Ocena: