» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / PRZEMYS£ / ENERGETYKA, ELEKTROWNIE /

Siemens w Polsce
Strony Siemens Sp. z o.o. - ¶wiatowego lidera w zakresie rozwi±zañ i produktów z energetyki, automatyki i sterowania, teleinformatyki, medycyny, transportu, podzespo³ów elektronicznych, o¶wietlenia, gospodarstwa domowego i us³ug finansowych
Ocena:
   


Polski Koncern Naftowy ORLEN
ORLEN prowadzi dzia³alno¶æ w zakresie przerobu ropy naftowej na szeroki asortyment produktów takich jak: benzyny bezo³owiowe, olej napêdowy, olej opa³owy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.
Ocena:
   


Specjalistyczne stacje transformatorowe
Oferujemy stacje transformatorowe naszej produkcji, zgodne ze specyfikacj± inwestora. Od wielu lat zajmujemy siê produkcj± urz±dzeñ energetycznych. Nasza wiedza i do¶wiadczenie s± gwarantem profesjonalnego podej¶cia do ka¿dej realizacji. Je¶li oczekujesz nowoczesno¶ci odwied¼ nasz± stronê internetow±.
Ocena: