» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / PRZEMYS£ / INNE /

Tenzi Mazowsze
TENZI MAZOWSZE powsta³o w wyniku zainteresowania klientów naszymi produktami. Jeste¶my bezpo¶rednim przedstawicielem TENZI Sp. z o.o. na terenie Polski centralnej oraz wschodniej. Naszym priorytetem s± dzia³ania które maj± na celu u³atwiæ Pañstwu dostêp do produktów oferowanych przez TENZI Sp. z o.o
Ocena:
   


Alpha - nici, formy wtryskowe, obróbka metali, urz±dzenia czyszcz±ce.
W ofercie firmy nici, formy wtryskowe, obróbka metali, urz±dzenia czyszcz±ce, minisamochody.
Ocena:
   


DYSPERSJA, DYSPERSJE, DYSPERSJE WODNE, POLIOCTANOWE STYRENOWO-AKRYLOWE, AKRYLOWE, POLIOCTAN WINYLU, KLEJE POLIMEROWE, KLEJE D2 D3 D4, POLISTYREN, PS, OCTAN WINYLU, VEOVA, AKRYLAN, DUSLO, FTALAN DWUIZOBUTYLU, FDI
Firma "Prymus" jest wy³±cznym dystrybutorem firmy Duslo a.s. w zakresie sprzeda¿y dyspersji i klejów. Nasze produkty mog± byæ stosowane w wielu bran¿ach przemys³owych. Poza szerok± baz± dyspersji zajmujemy siê handlem surowcami u¿ywanymi do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz innymi chemikaliami.
Ocena:
   


Emulsje obróbcze
Strona firmy GT 85 Polska sp. z o.o. zajmuj±cej siê technologi± mycia przemys³owego. W ofercie firmy znajduj± siê marki Roklin i Ruster, oraz produkty firmy Nicro Swiss AG. Szeroka gama produktów do zastosowañ przemys³owych m.in. chemia przemys³owa, kleje, preparaty uszczelniaj±ce, emulsje obróbcze, ch³odziwa, specjalistyczne smary i smary silikonowe, preparaty myj±co - odt³uszczaj±ce, preparaty czyszcz±co - konserwuj±ce, pasty monta¿owe, p³yny do obróbki metali, pow³oki antykorozyjne.
Ocena:
   


Przepustnice
Firma Elstar oferuje kompleksowa dostawê i serwis instalacji dla przemyslu. W ofercie : zawory i armatura dla przemyslu , rury i profile ze stali nierdzewnych, mechaniczne i elektroniczne instrumenty pomiarowe oraz kompleksowe uslugi dla przemyslu : montaze, remonty maszyn, wykonawstwo czesci zamiennych do maszyn.
Ocena:
   


etykiety
Nasz± domen± s± kody kreskowe. Oferujemy zarówno najprostsze urz±dzenia do nadruku oraz odczytu kodów kreskowych, jak i kompleksowe rozwi±zania dotycz±ce znakowania i etykietowania obejmuj±ce automatyczn± aplikacjê etykiet, profesjonaln± weryfikacjê kodów kreskowych, serwis techniczny oraz doradztwo.
Ocena: