» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / REKLAMA, MARKETING / BADANIA MARKETINGOWE /

Badania fokusowe
Strona o¶rodka badañ marketingowych PBJ, który jest prowadzony przez grupê socjologów realizuj±cych projekty badawcze wszelkimi metodami, zarówno ilo¶ciowymi jak i jako¶ciowymi, a tak¿e metodami nietypowymi jak na przyk³ad badanie Tajemniczy Klient czy Desk Research. O¶rodek posiada sieæ ankieterów obejmuj±c± ca³± Polskê a tak¿e wspó³pracuje ze studiami fokusowymi we wszystkich województwach.
Ocena:
   


Badania marketingowe VRG Strategia – badania rynku, badania opinii.
Badania marketingowe VRG Strategia prowadzi badania rynku, badania opinii, badania muzyczne, badania skuteczno¶ci reklamy, badania telefoniczne, badania marketingowe, focusy FGI.
Ocena: