» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / REKLAMA, MARKETING / KONSULTING /

Andersen Business Consulting
Wiod±ca firm± konsultingow±, ¶wiadcz±ca najwy¿szej jako¶ci kompleksowe us³ugi dostosowane do konkretnych potrzeb klientów
Ocena:
   


IT Reseller
doradca w biznesie
Ocena:
   


Eskadra BTL
Eskadra dzia³a na rynku szkoleñ, seminariów i szeroko pojêtej edukacji. Od pocz±tku swojej dzia³alno¶ci dbamy o korzystn± inwestycjê czasu naszych Klientów. Proponujemy szeroki wachlarz szkole¸ i seminariów, a co za tym idzie bogaty zakres tematyczny, zró¿nicowanie ze wzglêdu na czas trwania, charakter, za³o¿enia programowe, cel i rodzaj zajêæ.
Ocena: