» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / SPORT, REKREACJA / AKTYWNY WYPOCZYNEK /

Domki holenderskie
Firma ta dzia³a na rynku od 1997 roku, co pozwoli³o jej zdobyæ bardzo dobr± pozycjê na rynku. Holiday Sport to przoduj±cy na polskim rynku sprzedawca nowych i u¿ywanych domków letniskowych (holenderskich) oraz przyczep campingowych. Oferta firmy jest stale wzbogacana. W sk³ad oferty wchodz± równie¿ us³ugi transportowe. W przypadku zakupu przyczepy lub domku stacjonarnego HollydaySport oferuje mo¿liwo¶æ transportu na miejsce wskazane przez Klienta. Specjalizuje siê w sprowadzaniu z innych krajów przyczep oraz domków wyszukanych przez klientów.
Ocena:
   


Domki holenderskie
W naszym sklepie oferujemy najlepsze na rynku domki angielskie i domki holenderskie. Dziêki wieloletniemu do¶wiadczeniu oraz wykwalifikowanym pracownikom oferowane przez nas domki spe³niaj± oczekiwania najbardziej wymagaj±cych klientów. Mobilno¶æ domków, pe³ne wyposa¿enie, infrastruktura sanitarna oraz ich du¿a powierzchnia s± g³ównymi zaletami . Zapraszamy.
Ocena: