» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / TRANSPORT, SPEDYCJA / AGENCJE CELNE /

logistyka
Wieloletnia wspó³praca z administracj± celn± pozwala nam zaoferowaæ pañstwu wiele u³atwieñ i uproszczeñ w obs³udze obrotu towarowego z zagranic±. Zakres ¶wiadczonych us³ug jest systematycznie rozszerzany i dostosowywany do wymagañ rynku. Obecnie oferujemy m.in. sk³ad celny, prze³adunki, konfekcjonowanie, ewidencjonowanie obrotu, doradztwo w sprawach celnych.
Ocena: