» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / TRANSPORT, SPEDYCJA / SPEDYCJA /

Magazynowanie towarów
Tirsped proponuje innowacyjne rozwi±zania w bran¿ach takich jak fracht morski czy spedycja lotnicza. Tirsped proponuje zleceniodawcom oszczêdno¶æ wydatków zwi±zanych z procedurami w rodzaju odprawa celna czy rozliczenie VAT. Oferta Tirspedu obejmuje us³ugi w rodzaju odprawa celna uproszczona i clenie w Hamburgu czy bezgotówkowy rozrachunek VAT. Tirsped bierze na siebie formalno¶ci powi±zane z odpraw± celn±. Wspó³pracuje z agencj± celn± w Warszawie ? ulica Spedycyjna 22.
Ocena:
   


Euro Logistics Sp. z o.o.
Kompleksowa obs³uga spedycyjna towarów w kontenerach w eksporcie oraz imporcie do i ze wszystkich portów ¶wiata, frachty kontenerowe, transport kontenerów, transport krajowy i miêdzynarodowy, odprawy celne, ubezpieczenia ³adunków, poradnictwo.
Ocena:
   


Transport morski
Serwis firmy spedycyjnej oferuj±cej transport morski, lotniczy i l±dowy dla firm lub te¿ klientów indywidualnych. Zw³aszcza dla tych drugich posiadamy w ofercie przeprowadzki miêdzynarodowe, których koszta mo¿na ³atwo obliczyæ za pomoc± kalkulatora na stronie.
Ocena: