» Linki
» Sponsorzy
» Nowoci
Katalog / TURYSTYKA / AGROTURYSTYKA /

Agroturystyka kolonie
Tropiku¶ jest gospodarstwem agroturystycznym goszcz±cym dzieci, rodziny, osoby indywidualne i firmy. Po³o¿ony w otulinie Puszczy Kampinoskiej na dzia³ce 2.2 ha, przedzielonej na pó³ drog± wiejsk± i czê¶ciowo zalesion±. Mamy 40 km do Warszawy, 5 km do ¯elazowej Woli, 10 km do Sochaczewa, 3 km do rzeki Bzury, 10 km do Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy, 3 km do Brochowa /zabytkowy ko¶ció³ i historyczne miejsce Bitwy nad Bzur±.Zapraszamy na kolonie, obozy, imprezy firmowe i zielone szko³y.
Ocena:
   


U Jasia i Ma³gosi blisko Warszawy
Pensjonat nasz po³o¿ony jest 40km od Warszawy, miêdzy Puszcz± Kampinoska i Wis³±. do dyspozycji go¶ci sa pokoje z ³azienkami, sala kominkowa, barek z bilardem, jadalnia oraz miejsce na grilla, ognisko
Ocena:
   


Fascynuj±ce sp³ywy
AgroKajaki to rekreacja, wypoczynek i piêkne widoki i niezapomniane prze¿ycia. Siedziba naszej firmy znajduje siê w Swornychgaciach - sercu Kaszubskiej przyrody. Polecamy sp³ywy kajakowe zarówno zorganizowane jak i indywidualne. Organizowane przez nas sp³ywy, adresowane s± do ka¿dego bez wzglêdu na wiek. Zachêcamy do zaznajomienia siê z tre¶ci± naszej witryny internetowej.
Ocena:
   


Pensjonat, Kwatery, Gospodarstwo agroturystyczne - Bory Tucholskie - wakacje, urlop, wypoczynek.
Nazywamy siê Teresa i Tadeusz. Mieszkamy w drewnianym domu po³o¿onym w Zaborskim Parku Krajobrazowym, w którym od kilku lat prowadzimy pensjonat. Na granicy z gospodarstwem agroturystycznym rozpo¶ciera siê grzybny, sosnowo-brzozowy las, bêd±cy po czê¶ci Parkiem Narodowym - Bory Tucholskie, a w nim przepiêkne jeziora: Charzykowskie i Karsiñskie. Jest to idealne miejsce by spêdziæ: wakacje, urlop, czy wczasy. W domu naszym panuje rodzinna atmosfera. Staramy siê by nasi go¶cie czuli siê swobodnie, dlatego dla ich wygody, pokoje go¶cinne posiadaj± oddzielne wej¶cie. U nas znajdziesz ciszê i spokój, jak i aktywnie spêdzisz czas. Ponadto pomiêdzy wycieczkami po lesie, a k±piel± w jednym z jezior, mo¿esz skorzystaæ z pysznych domowych obiadów. Wieczorem zapraszamy do ogrodu, gdzie wydzielony jest zak±tek dla mi³o¶ników grilowania. Zapraszamy! Urlop, wczasy, Wakacje - Bory Tucholskie - kwatery, pokoje, agroturystyka, pensjonat.
Ocena:
   


Agroturystyka
serwis po¶wiecony agroturystyce regionu podhalañskiego. Zawiera prezentacje pensjonatów, domów wypoczynkowych i kwater prywatnych
Ocena:
   


Agroturystyka
agroturystyka na wakacje i nie tylko. Baza ofert z terenu Polski, S³owacji i Chorwacji. Baza stowarzyszeñ agroturystycznych.
Ocena:
   


Agroturystyka
informator agroturystyczny. Katalog i wyszukiwarka gospodarstw bezpo¶rednio z mapki.
Ocena:
   


Agroturystyka w Podkarpackiem
serwis turystyczny zawieraj±cy katalog podkarpackich gospodarstw agroturystycznych. Mo¿liwo¶æ zaawansowanego wyszukiwania i porównywania ofert wg. szczegó³owych kryteriów - np. odleg³o¶ci od lasu, k±pieliska, mo¿liwo¶ci wêdkowania, polowañ, jazdy konnej i inne
Ocena:
   


Agroturystyka - ABC
ogólnopolski serwis agroturystyczny. Najpopularniejszy agroturystyczny WEB urlopowy. Zaawansowane wyszukiwanie, wersje jêzykowe
Ocena:
   


Agroturystyka - Sudety
gospodarstwo agroturystyczne w miejscowo¶ci P³awnica 5 km od Bystrzycy K³odzkiej.
Ocena:
   


Agroturystyka.pl : Wie¶ Polska Zaprasza
serwis agroturystyczny: baza ofert i wyszukiwarka, mapy, rezerwacja, imprezy, atrakcje, serwis informacyjny.
Ocena:
   


Agroturystyka - Jura Krakowsko-Czêstochowska
baza ofert gospodarstw agroturystycznych po³o¿onych na Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej.
Ocena:
   


Jazda konna i agroturystyka
gospodarstwo agroturystyczne ko³o Bia³egostoku. Specjalizuje siê w prowadzeniu kolonii dla dzieci. Prowadzi hodowlê koni huculskich.
Ocena:
   


Cieszyñskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura
katalog agroturystycznych gospodarstw. Agroturystyka oferuje ciszê, urok wiejskich posesji, smaczne, domowe wy¿ywienie, owoce, warzywa, zdrow± ¿ywno¶æ.
Ocena:
   


Stajnia Iskra
Gospodarstwo agroturystyczne posiadaj±ce w chwili obecnej 30 koni w³asnych. Stajnia posiada pe³n± bazê hotelow± oraz liczne atrakcjê. Po³o¿nona jest w przepiêknym terenie lesnym otoczonym jeziorami.
Ocena:
   


¯urawiec - Pojedzierze Drawskie
Pensjonat ma 16 miejsc, tanie kwatery, pokoje go¶cinne, 1,2,3 osobowe.
Ocena:
   


Agroturystyka
Agroturystyka Wakacje hotele noclegi morze góry jeziora wypoczynek.
Ocena:
   


www.mierzwice.com
Gospodarstwo agroturystyczne w Mierzwicach na Podlasiu. Miejscowo¶æ Mierzwice jest po³o¿ona na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu, jest to wspania³e miejsce do spêdzenia wakacji na wsi, wyjazdu weekendowego.
Ocena:
   


Gospodarstwa agroturystyczne
Profesjonalny portal agroturystyczny. Najwiêksz± reklam± dla gospodarstwa agroturystycznego jest zadowolony go¶æ. Wed³ug statystyk o w³asnym zadowoleniu informuje on 4–8 osób ze swego otoczenia, dziêki czemu zwiêksza siê ilo¶æ chêtnych do skorzystania z wypoczynku w danym gospodarstwie.
Ocena:
   


Agroturystyka
Na stronie przeczytasz ciekawe artyku³y zwi±zane z agroturystyk±. Znajdziesz tu ciekawe odno¶niki do stron agroturystycznych z regionów Mazury, Warmia, Suwalszczyzna, Bieszczady i innych. Zapraszam tak¿e do publikacji interesuj±cych i oryginalnych artyku³ów o agroturystyce na moim blogu.
Ocena:
   


Brzezno - Gospodarstwo agroturystyczne
Zapraszamy do gospodarstwa agroturystycznego w Brze¼nie £yñskim na Warmii i Mazurach. Gwarantujemy wspania³y wypoczynek na ³onie natury, u nas odzyskasz si³y do pracy i ¿ycia
Ocena:
   


Parki Narodowe w Polsce
nformacje na temat 22 Parków Narodowych w Polsce.
Ocena: